വിവാഹ ഒരുക്ക സെമിനാറിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeJgRVNDDSuOSB7Anow_hF6Y84h_O11b6oJoO2y5HkK9Zzew/viewformPre cana course